Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Elmark Automatyka S.A.

I. Udostępnienie regulaminu

 1. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA AKCYJNA udostępnia regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem: www.elmark.com.pl/regulamin.
 2. Regulamin jest dostępny do pobrania pod linkiem: link.

II. Oznaczenie Sprzedawcy

 1. Sprzedawcą jest ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 22 lokal 1B, 02-703 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000803828, NIP 5252072585, REGON 01314430600000, o kapitale zakładowym 600 000,00 zł (w pełni wpłaconym).
 2. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod następującym adresem mailowym: elmark@elmark.com.pl lub numerem telefonicznym: +48 22 773-79-37.
 3. Sprzedawca posiada dwa biura:
  1. „Warszawa-Wesoła”: ELMARK AUTOMATYKA S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa,
  2. „Warszawa Mokotów”: ELMARK AUTOMATYKA S.A. ul. Bukowińska 22 lok. 1B, 02-703 Warszawa, , stanowiące siedzibę Sprzedawcy.

III. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie RODO.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności umieszczonej w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

IV. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje poniższych pojęć:
  1. Hasło – kod zabezpieczający stanowiący ciąg znaków (literowych, cyfrowych lub innych) określony przez Klienta, umożliwiający Zarejestrowanemu Klientowi dostęp do stworzonego Konta Klienta i służący zabezpieczeniu przed nieuprawnionym dostępem do Konta osobom trzecim,
  2. Klient – Przedsiębiorca lub Konsument,
  3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  4. Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.),
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Konto Klienta – indywidualny panel Zarejestrowanego Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony indywidualnym loginem (e-mail) i hasłem, który umożliwia Zarejestrowanemu Klientowi dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu, jak również umożliwia przeglądanie historii zamówień,
  7. Koszyk – usługa udostępniona przez Sprzedawcę, która umożliwia podgląd w Produkty, które Klient dodał do zamówienia, jak również samo złożenie zamówienia i dokonywanie zmian w ramach zamówionych Produktów,
  8. Opłata logistyczna – zryczałtowana opłata obejmująca koszt przygotowania dokumentów i towaru do wysyłki, koszt opakowania towaru oraz koszt wysyłki kurierem. Na fakturze uwzględniona jest w ramach pozycji „Transport”,
  9. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie (sprzęt), przeznaczona do sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu, przez produkt rozumie się również oprogramowanie lub dostęp do usługi (np. dostęp do chmury).
  10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  11. Rabat – obniżka ceny wskazanej przy produkcie na stronie internetowej Sprzedawcy, widoczna w podsumowaniu zamówienia w koszyku. Rabat nie jest udzielany do montowanych przez Sprzedawcę komputerów przemysłowych Elmatic, dysków, procesorów, pamięci, OS i akcesoriów,
  12. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta,
  13. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ELMARK AUTOMATYKA S.A.,
  14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.),
  15. Serwis - strony internetowe dostępne pod adresami www.elmark.com.pl, www.elmatic.net, www.rugged.com.pl, www.elmark-automation.com, www.elmark.com.ro będące własnością Sprzedawcy i administrowane przez Sprzedawcę,
  16. Sklep - sklepy internetowe prowadzone przez Sprzedawcę dostępny pod adresami www.elmark.com.pl, www.elmatic.net, www.rugged.com.pl, www.elmark-automation.com, www.elmark.com.ro
  17. Sprzedawca – ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000803828, NIP 5252072585, REGON 01314430600000, o kapitale zakładowym 550.000,00 zł (w pełni wpłaconym),
  18. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  19. Ustawa o prawach autorskich - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),
  20. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
  22. Ustawa – prawo własności przemysłowej - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.),
  23. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto Klienta.

V. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie, założenie Konta Klienta, przesyłanie Newslettera, korzystanie z funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zawrze z Klientem odrębnej umowy, niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie.
 3. Jeżeli Sprzedawca zawrze z Klientem odrębną umowę sprzedaży (w formie pisemnej lub dokumentowej np. w formie wymiany korespondencji mailowej, rozmowy telefonicznej), niniejszy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba, że zawarta umowa będzie stanowiła inaczej. W razie sporu co do treści odrębnej umowy oraz Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy łączącej Sprzedawcę i Klienta.
 4. Informacje umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta:
  1. z chwilą założenia przez Klienta Konta Klienta,
  2. z chwilą zapisania się do usługi newslettera,
  3. w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 5 pkt  1) i 2) zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być w każdym momencie rozwiązana bez wskazania przyczyny przez Klienta, poprzez napisanie maila do Sprzedawcy na adres mailowy: elmark@elmark.com.pl ( dot. umowy z ust. 5 pkt 1) oraz 2)) lub kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości mailowej (dot. umowy z ust. 5 pkt 2))
 7. Umowa, o której mowa w ust. 5 pkt 3.) zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Klienta z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

VI. Konto Klienta

 1. Klient może dokonać Rejestracji i założyć w Sklepie Konto Klienta.
 2. Klienci, którzy zdecydują się na założenie Konta Klienta, będą uprawnieni do skorzystania z dodatkowych uprawnień.
 3. W celu założenia Konta Klienta Klient musi dokonać Rejestracji za pomocą formularza, podając dane, o których mowa w pkt. VI ust. 4
 4. Hasło jest wprowadzane indywidualnie przez każdego Klienta i powinno składać się co najmniej z 8 liter, cyfr lub znaków specjalnych. Klient może zmienić Hasło w Koncie Klienta poprzez wprowadzenie aktualnego hasła i dwukrotne wprowadzenie nowego hasła.
 5. Loginem użytkownika jest podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Wnioski o założenie konta są weryfikowane i zatwierdzane w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00. Warunkiem zatwierdzenia wniosku jest podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury za dokonywane zakupy:
  1. w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres, e-mail,
  2. w przypadku przedsiębiorców: imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), e-mail.

VII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca oferuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Umożliwiające złożenie zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży,
  2. Założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie,
  3. Umożliwienie korzystania z Koszyka,
  4. Newsletter,
  5. Udostępnianie informacji o Produktach w sklepie
  6. Umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca zawiera umowy z Konsumentami oraz Klientami niebędącymi Konsumentami na zasadach określonych w Regulaminie.

VIII. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usługi możliwe jest przy wykorzystaniu następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 16.0.2+, Google Chrome 22.0.1229+.
 2. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest, aby Klient posiadał dostęp do Internetu oraz dostęp do poczty elektronicznej.

IX. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży
  1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja poprzez zaznaczenie checkboxa przed złożeniem zamówienia.
  2. Zakup w sklepie internetowym możliwy jest w dwóch formułach:
   1. bez rejestracji (jako „gość”)
   2. z rejestracją poprzez założenie Konta Klienta (jako Zarejestrowany Klient).
  3. W celu dokonania zakupu w sklepie należy wybrać Produkt z dostępnych kategorii (podkategorii), w których sklasyfikowane są towary sprzedawane przez Sprzedawcę.
  4. Produkt zawiera opis konkretnego modelu, opis Produktu i jego specyfikacji technicznej. Klient wybiera Produkt poprzez naciśnięcie przycisku „Do koszyka”, wybierając uprzednio ilość zamawianych Produktów. Przy każdym produkcie widoczna jest zarówno cena brutto jak i cena netto (w celu zmiany ceny z brutto na netto lub netto na brutto należy zmienić parametr przy przycisku „Cena”). Ceny produktu wyrażone są w złotym polskim.
  5. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne za złożeniem zamówienia, do czasu złożenia zamówienia Produkty mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka.
  6. Po podaniu Produktu do koszyka pojawia się komunikat (pop-up) potwierdzający dodanie Produktu do koszyka.
  7. Następnie Klient wybiera dostępną formę płatności. W celu przejścia do kolejnego etapu zamówienia należy klikną przycisk „Dalej”.
  8. Kolejno Klient wpisuje dane niezbędne do złożenia zamówienia tj. dane go identyfikujące oraz adres dostawy, jak również wybiera metodę dostawy (Wysyłka DHL lub paczkomatem Inpost). W Podsumowaniu zamówienia widoczne będą Produkty wybrane przez Klienta oraz cena brutto jak i cena netto zamówienia. W celu przejścia do kolejnego etapu zamówienia należy klikną przycisk „Dalej”.
 2. Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania oferty Klienta
  1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu zamówienia.
  2. Do złożenia zamówienia dochodzi dopiero w momencie skorzystania z przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
  3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest jednoznaczne ze złożeniem oferty przez Klienta.
  4. Po złożeniu zamówienia (po skorzystaniu z przycisku, o którym mowa w ust. 2 na wskazany przez Klienta adres e-mail przesyłana jest wiadomość z podsumowaniem złożenia zamówienia. Wiadomość ta nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, a zatem nie dochodzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Następnie do Klienta zostanie przesłany mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, w którym Klient otrzyma informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji zamówienia lub z informacją o realizacji zamówienia w przypadku sprzętu dostępnego na magazynie
  6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedawcę w sposób opisany w pkt. 5.
  7. W przypadku, w którym Sprzedawca nie będzie mógł przyjąć oferty Klienta w całości lub części, Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta i anulowaniu zamówienia (w całości lub części). Jeżeli zamówienie zostało anulowane tylko w części, w pozostałym zakresie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w takim wypadku Klient może anulować zamówienie także w pozostałym zakresie.
  8. W przypadku odmowy przyjęcia oferty przez Sprzedawcę i anulowania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności tytułem złożenia zamówienia.
 3. Płatności
  1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
   1. płatność za pobraniem w przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera (gotówka),
   2. przelew tradycyjny (na podstawie wystawionego dokumentu księgowego),
   3. przelew odroczony,
   4. przelew za pośrednictwem PayU.
  2. Płatności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), 2) oraz 3) dostępne są dla wszystkich klientów i mogą być premiowane Rabatem.
  3. W przypadku, gdy została wybrana płatność przelewem przed wysyłką Produktu (ust. 3 pkt 2)), Sprzedawca prześle do Klienta oddzielną wiadomość e-mail zawierającą w załączniku fakturę proforma, na podstawie której należy dokonać płatności.
  4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od tego, czy Produkt (sprzęt) znajduje się w magazynie. Jeżeli zamawiany sprzęt (Produkt) jest w magazynie, zamówienia są wysyłane w tym samym lub w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. Sprzedawca (dział realizacji zamówień) poda Klientowi w oddzielnej wiadomości e-mail spodziewany termin realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia towaru (Produktu), którego nie ma w magazynie nie ma możliwości zrobienia przedpłaty.
  5. Zamówienia opłacane przelewem przed wysyłką (ust. 3 pkt. 2) i 4)), są wysyłane w tym samym lub następnym dniu roboczym, w którym nastąpi zaksięgowanie wpłaty lub przesłanie do Sprzedawcy dowodu zrealizowania przelewu na adres e-mail: zamowienia@elmark.com.pl .
 4. Dostawa
  1. Klient dokonuje wyboru dostawy spośród dostępnych na stronie Sprzedawcy tj.:
   1. kurier DHL
   2. paczka in post (dostępna tylko w polskich serwisach z wysyłką na terytorium Polski).
  2. Dostawa dokonywana jest na adres dostawy wskazany w formularzu dostawy. Dostawy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  3. W przypadku odbioru osobistego zamówienia w jednym z biur Sprzedawcy („Warszawa-Wesoła”: ELMARK AUTOMATYKA S.A. Niemcewicza 76 05-075 Warszawa lub „Warszawa Mokotów”: ELMARK AUTOMATYKA S.A. ul. Bukowińska 22 Lok. 1B 02-703 Warszawa), w związku z koniecznością przewiezienia sprzętu z magazynu wysyłkowego, gotowość do przekazania sprzętu potwierdzana jest w formie e-maila.
  4. Koszty dostarczenia produktu (poza ceną Produktu) podawane są Klientowi na etapie składania zamówienia. W przypadku zamówień
   1. w serwisie www.elmark.com.pl z dostawą na terenie Polski i poniżej kwoty 615 PLN brutto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 30,75 PLN brutto (dotyczy to tylko wysyłek kurierem DHL) lub 12,30 PLN brutto (dotyczy to tylko wysyłek in post). W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy). W przypadku zamówień z dostawą na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 172,20 PLN brutto.
   2. w serwisie www.elmark-automation.com z dostawą na terenie krajów Unii Europejskiej i poniżej kwoty 300 EUR netto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 30 EUR netto. W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy).
   3. w serwisie www.elmark.com.ro z dostawą na terenie Rumunii i poniżej kwoty 500 RON netto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 75 RON netto. W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy). W przypadku zamówień z dostawą na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 150 RON netto.
   4. w serwisie www.elmatic.net z dostawą na terenie Polski i poniżej kwoty 615 PLN brutto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 30,75 PLN brutto (dotyczy to tylko wysyłek kurierem DHL) lub 12,30 PLN brutto (dotyczy to tylko wysyłek in post). W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy). W przypadku zamówień dostawą na terenie krajów Unii Europejskiej i poniżej kwoty 300 EUR netto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 30 EUR netto.  W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy). W przypadku zamówień dostawą na terenie Rumunii i poniżej kwoty 100 EUR netto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 15 EUR netto.  W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy).
   5. w serwisie www.rugged.com.pl: z dostawą na terenie Polski i poniżej kwoty 615 PLN brutto (obliczonych na podstawie cen katalogowych przed uwzględnieniem rabatów) doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 30,75 PLN brutto (dotyczy to tylko wysyłek kurierem DHL). W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wysyłka jest dla Klienta bezpłatna (realizowana jest na koszt Sprzedawcy). W przypadku zamówień z dostawą na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej doliczana jest Opłata Logistyczna w wysokości 30 EUR netto. W przypadku zamówień z dostawą na terenie innych krajów niż Unii Europejskiej doliczana jest Opłata Logistyczna według cennika uzależnionego od wartości zamówienia i kraju dostarczenia.
  5. W przypadkach opisanych w ust. 4 zamówień na terytorium Polski wysyłka realizowana jest poprzez pocztę kurierską DHL za pomocą konta DHL Elmark Automatyka S.A. lub poprzez pocztą in post. W przypadkach zamówień poza terytorium Polski wysyłka realizowana jest poprzez pocztę kurierską DHL za pomocą konta DHL Elmark Automatyka S.A.
  6. Z chwilą wydania Produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 8.
  7. Jeżeli Produkt ma być przesłany Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
  8. Za wydanie rzeczy (Produktu) uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę Klientowi, przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta. W przypadku Konsumenta za wydanie rzeczy uważa się odebranie przez Konsumenta Produktu od przewoźnika lub spedytora.
  9. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobligowany do sprawdzenia stanu Produktu i w obecności pracownika (przedstawiciela) przewoźnika lub spedytora. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki z Produktem, Przedsiębiorca jest zobowiązany do spisania protokołu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem opisane w zd. 1 i 2 działanie jest jedynie zaleceniem.

X. Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. W przypadku wady fizycznej lub prawnej Konsument może skorzystać z rękojmi składając oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy (jeżeli wada jest istotna) albo żądać usunięcia wady albo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę w terminie 14 dni w oznacza, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

XI. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 8 i 9.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem pocztą na adres: ELMARK AUTOMATYKA S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa, stanowiące siedzibę Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres e-mail: elmark@elmark.com.pl.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy(Produktu) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (Produktu).
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. Zwrotu rzeczy należy dokonać na adres: ELMARK AUTOMATYKA S.A. ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa, stanowiące siedzibę Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszt zwrotu dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XII. Prawa przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą 

 1. Postanowienia pkt XI Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. W stosunku do osoby, o której mowa w ust. 1, roszczenia z rękojmi zostają wyłączone.

XIII. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wiąże od dnia 2024-06-28.
 2. Archiwalne wersje regulaminu dostępne będą pod następującym adresem: link wraz ze wskazaniem, w jakim okresie obowiązywały.
 3. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie nowego Regulaminu w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Sprzedawcy. Klienci mogą zostać poinformowani o zmianach w Regulaminie mailowo.
 4. Zmiana regulaminu wprowadzana jest bez dodatkowych kosztów po stronie Klienta.
 5. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy dotychczasowego Regulaminu, chyba, że wprowadzane zmiany są korzystniejsze dla Klienta.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia pkt IX ust. 7, 8 zd. 2, ust. 9 zd. 3 oraz pkt XIV ust. 4, pkt XIV ust. 6-7 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca wyłącza rękojmię.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienie pkt XIV ust. 3 nie dotyczy konsumenta. W takim wypadku sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W przypadku umowy sprzedaży Towarów zawartej z Klientem, mającym zwykły pobyt w Polsce w chwili zawarcia umowy, jurysdykcję posiadają sądy polskie, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Dla umowy sprzedaży zawartej z Klientem, niebędącym Konsumentem oraz wszelkich sporów z niej wynikających Sprzedawca oraz Klient, mający zwykły pobyt w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) w chwili zawarcia umowy, wybierają jurysdykcję sądu polskiego.
 7. Dla umowy sprzedaży Towarów zawartej z Klientem, mającym zwykły pobyt w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) w chwili zawarcia umowy oraz wszelkich sporów z niej wynikających, Sprzedawca oraz Klient dokonują wyboru prawa polskiego. Z tym, że do umowy sprzedaży, zawartej z Klientem będącym konsumentem oraz wszelkich sporów z niej wynikających stosuje się przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy według prawa miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, korzystniejsze dla Konsumenta od przepisów prawa polskiego.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie pozostaje w mocy.
 9. Prawem właściwym jest prawo polskie i jurysdykcja sądów polskich, z zastrzeżeniem ust. 5-7 powyżej.

 

 

 

WZÓR - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

………………..(miejscowość), dnia…………

……………………………………..

Imię i nazwisko

…………………………………….

Adres

……………………………………

NIP (gdy dotyczy)

 

ELMARK AUTOMATYKA S.A.

Juliana Ursyna Niemcewicza 76
05-075 Warszawa

 

Niniejszym informuję/my, że odstępuję/my od umowy sprzedaży:………………………………(należy wpisać nazwę produktu) zawartej dnia ……………… nr faktury(gdy dotyczy)/ numer transakcji z paragonu……………………………………….

 

Numer zamówienia:………………………………………………………

Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………

 

Proszę o zwrot kosztów na następujący numer rachunku bankowego:………………………………………………..

 

………………………………………

Imię i nazwisko