Zwroty

  • Warunki zwrotu  sprzętu zakupionego przez konsumentów na odległość (osoby prywatne)
Zwroty przyjmowane są bez potrzeby podawania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  • Warunki zwrotu  sprzętu zakupionego przez klientów instytucjonalnych (firmy)

Elmark Automatyka S.A. nie przyjmuje zwrotów sprzętu zakupionego przez firmy z wyjątkiem sytuacji gdy:

  • działanie sprzętu jest niezgodne ze specyfikacją techniczną producenta;
  • specyfikacja sprzętu na zamówieniu jest błędna, wskutek złożenia przez Elmark Automatyka S.A. błędnej oferty;
  • został dostarczony sprzęt niezgodny z Fakturą VAT;
  • nie został dotrzymany termin dostawy z przyczyn niezależnych od klienta;

W wyżej wymienionych, oraz wszelkich innych sytuacjach, gdy nastąpiła niewłaściwa obsługa klienta z winy Elmark Automatyka S.A. lub producenta sprzętu, przyjmowane są zwroty w terminie do 2 tygodni od daty sprzedaży, bez naliczania opłat manipulacyjnych. Koszt transportu zwracanego sprzętu pokrywa Elmark Automatyka S.A., pod warunkiem jego przesłania pocztą kurierską DHL. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym polubownym uzgodnieniu, Elmark Automatyka S.A. przyjmuje zwroty od stałych klientów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty sprzedaży, pod warunkiem przesłania zwracanego sprzętu na koszt klienta, naliczając opłatę manipulacyjną związaną z wcześniejszym poniesieniem kosztów transportu i koniecznością skrupulatnej, czasochłonnej, pełnej weryfikacji jego sprawności technicznej. Jeżeli sprzęt jest sprawny i nieużywany opłata manipulacyjna wynosi 20% jego wartości w/g cennika Elmark Automatyka S.A. obowiązującego w dniu sprzedaży. Jeżeli sprzęt jest sprawny, ale opakowanie, dokumentacja lub sam sprzęt nosi ślady używania, opłata manipulacyjna wynosi 40% jego wartości w cennika Elmark Automatyka S.A. obowiązującego w dniu sprzedaży. Sprzęt taki jest przez Elmark Automatyka S.A. przeceniany i sprzedawany za pośrednictwem Internetu z rabatem 40%. Ostateczną decyzję co do przyjęcia zwrotu i wysokości opłaty manipulacyjnej podejmuje pracownik firmy Elmark Automatyka S.A. po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego sprzętu.